Broonk

Tijdens het Broonk weekend in Noorbeek vinden er verschillende tradities en feesten plaats in Noorbeek. Veruit het belangrijkste is de sacramentsprocessie. In deze processie worden de vele pronkstukken van de kerk meegedragen en lopen alle Noorbeekse verenigingen mee. Het is niet bekent wanneer de parochie Noorbeek voor de eerste keer de Broonk organiseert, echter zijn er in de archieven van de schutterij stukken te vinden uit 1836 waarin gesproken wordt over de Broonk in Noorbeek. 

Voorbereidingen Broonk

In de week voorafgaande aan de Bronk wordt er door de Jonkheid niet stil gezeten. Zo worden de processiebogen opgezet, de processievlaggen opgehangen en worden de andere voorbereidingen op de Bronk getroffen. Ook wordt er in de weken voor de broonk gecollecteerd voor het polvergeld. Met de opbrengsten uit deze collecte kan de Jonkheid het kamerschieten bekostigen.

Broonk Zaterdag

Op Bronkzaterdag wordt het dorp door de Jonkheid verder klaar gemaakt van voor de processie. Zo wordt het heilige huisje op de Pley opgebouwd, de processiehemel in elkaar gezet, de Jonkheidsvaandels klaar gezet, de processievlag uitgehangen vanuit de kerk en wordt de Pley wordt klaar gemaakt voor de kermis na de processie. Als alle voorbereidingen zijn gedaan wordt begonnen het het laden van de kamers. Meer informatie over het kamerschieten is hier te vinden. Rond de klok van 18.45 wordt de Bronk door de Jonkheid ingeschoten door honderd kamers te schieten.

Broonk Zondag

Op Broonk zondag vinden er verschillende tradities en festiviteiten plaats, de Processie, de matinee op de Pley en het feest in de avond. Verreweg het belangrijkste op de Broonkzondag is de processie. 

De processie wordt georganiseerd door het processie comité. Dit comité is speciaal in het leven geroepen voor het organiseren van de processie. In dit processie comité zitten alle dorpsbewoners die een rol hebben bij het organiseren van de processie. Zo zit hier een afvaardiging van het kerkbestuur, de Pastoor en een afvaardiging van het bestuur van de Jonkheid, om maar een paar groepen te noemen. De voorzitter van het processie comité is de kapitein van de Jonkheid.

Tijdens de processie loopt de Jonkheid vanzelfsprekend mee. De groep waarmee de Jonkheid loopt wordt als volgt gevormd: Het bestuur van de Jonkheid, het Brigida beeld gedragen door leden van de Jonkheid en de Jonkheidsvlaggen. De volledige processie wordt gevormd door: Het processievaandel, de Schutterij, schoolkinderen die een thema uitbeelden met drie rozenkransen als pronkstuk, de Jonkheid, Pandores, de Voetbalvereniging, Jonkheid Terlinden, de Harmonie, het Zangkoor, het Sacramentsvaandel, de communicantjes, de misdienaars, de processiehemel met hieronder de pastoor met het allerheiligste, het kerkbestuur, eventueel afgevaardigde van de gemeente, de flambouwdragers en biddende mannen en vrouwen.

Op dit moment zijn er drie processieroutes die afwisselend gebruikt worden. De eerste route gaat over Schey en de Peul, de tweede gaat over Bergenhuizen en de derde gaat over Vroelen. Door de inwoners van Noorbeek en de Jonkheid worden er vier rustaltaren, ook wel heilige huisjes genoemd, geplaats. Bij elk rustaltaar wordt er door de pastoor de zegen geven en wordt er door de Jonkheid 15 kamers geschoten als de pastoor het allerheiligste omhoog houdt. Tijdens de processie worden de straten waar de processie door trekt door de inwoners versiert met broonkpaaltjes, broonkvlaggen en bloemstukken. Bij sommige rustaltaren wordt er door de inwoners ook een bloementapijt gelegd. 

Als de processie aankomt bij het laatste rustaltaar op de Pley is de processie op het eindpunt aangekomen. Vervolgens wordt er door de Harmonie en het Zangkoor nog een gezamenlijk slotlied ten uitvoer gebracht. Hierna is de processie ten einde. Als de processie is ontbonden start de matinee op de Pley. Tijdens de matinee wordt er ieder jaar gezorgd voor een artiest en dj die zorgen voor de muziek. Rond 17.00 uur is de matinee afgelopen en verplaatst het feest zich naar de Onderstraat, waar rond 19.30 uur het feest weer verder gaat tot in de late uurtjes, ook hier is er weer een dj aanwezig zie zorgt voor de muziek en de sfeer. 

Broonk Maandag

Broonkmaandag staat in Noorbeek bekend als de dag van de Jonkheid. Rond 6.00 uur komen enkele Jonkheidsleden bij elkaar om met veel lawaai en geluid het dorp wakker te maken en alle (bestuurs)leden die niet op tijd zijn gekomen uit bed te halen. Op deze manier weet het hele dorp dat de broonk maandag is begonnen. Als de klok vervolgens de klok richting half 11 gaat vertrekt de Jonkheid richting het huis van de Kapitein. Hier wordt aan alle aanwezige leden een boterham met spek en ei aangeboden om zo een goede bodem te leggen voor de rest van de dag. Rond kwart voor 12 vertrekt de volledige Jonkheid richting Eetcafé Tinus, hier staan de harmonie en schutterij klaar om de Jonkheid naar de kerk te begeleiden voor de Jonkheidsmis. 

Voordat echter vertrokken wordt naar de kerk wordt eerst nog de koning van de schutterij afgehaald.  Om half 1 begint dan de Jonkheidsmis. Deze mis wordt in het dialect gegeven en wordt georganiseerd door een aantal leden van de Jonkheid. Tijdens de mis staan drie bestuursleden van de Jonkheid gedurende de hele mis voor het altaar. Tijdens de Jonkheidsmis wordt er door de Jonkheid kamers geschoten.

Na de mis begint het Poalke Houwe. Hierbij trekt de harmonie, schutterij en Jonkheid door het dorp naar een aantal “Poalkes” (oude boomstammen). Deze worden door de inwoners van Noorbeek geplaats en door de “biele” (bijlen) mannen vervolgens omgehakt. Terwijl de biele mannen druk bezig zijn met het omhakken van de “Poalkes” zorgt de harmonie voor muziek en wordt door de kinderen van Noorbeek en de leden van de Jonkheid, aangevoerd door de kaptein gereid.Traditioneel is het eerste Poalke bij de koning van de schutterij, het voorlaatste Poalke bij de keizer van de schutterij en het laatste Poalke staat op de Pley. Door het hele dorp staan ieder jaar een zevental Poalkes en deze worden gedurende de middag allemaal aangedaan. Rond de klok van 18.00 uur komt de stoet aan op de Pley en wordt het laatste Poalke omgehakt en wordt er voor nog een laatste keer gereid. Ten slotte wordt nog het Limburgs volkslied gespeeld door de harmonie en dan zit het Poalke Houwe erop. Op de Pley wordt er door Slagerij Nuijts gezorgd voor het eten en vervolgens kan het afsluitende avondprogramma beginnen. Het feest op de Pley duurt nog tot in de late uurtjes